Hållbar organisationsutveckling med Monika Lövgren
Lövgren & Co
Tjänster

Tjänster

Den hållbara individen & organisationen

Med beteendevetenskaplig kompetens och bred chefserfarenhet har vi många bra modeller och arbetsverktyg för att hjälpa er framåt. Vi erbjuder handledning, föreläsningar, workshop, och utbildningar inom ett antal områden – allt med fokus på den hållbara individen och organisationen. För att lyckas med förändringar fungerar det inte med färdiga lösningar, därför kundanpassar vi varje leverans. Första steget är alltid att lyssna in och kartlägga just ert nuläge. Tillsammans med er formar vi sedan ett upplägg. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar som passar era behov! 

HANDLEDNING

Tidsåtgång: behovsanpassat

FÖRELÄSNINGAR

Tidsåtgång: 1-1,5 timmar

WORKSHOP

Tidsåtgång: 3 timmar

UTBILDNINGAR

Tidsåtgång: behovsanpassat


Det finns många olika situationer där du som person kan behöva någon att ta hjälp av för att bli medveten, att få bolla eller bara någon som lyssnar och kan spegla för att öka medvetenheten och möjliggöra utveckling.

Exempel på handlednings områden:

  • Erfaren chef men nya förutsättningar som kräver nytt ledarskap
  • Ny som chef
  • Kvinna och chef
  • Självledarskap

NEUROLEDARSKAP

Utifrån den nya hjärnforskningen (neurovetenskap) kombinerat med beteendevetenskap får du här lära dig hur du:

• Bygga en stark, hälsosam och hållbar hjärna
• Förstå hjärnans behov och begränsningar
• Från starkast vinner till mest anpassningsbar vinner

Här fär du kunskap för att förstå sambandet mellan det som sker i hjärnan och de känslor, tankar och beteenden som vi kan observera hos oss själv och andra.

Nyckeln till framtidens ledarskap handlar om att vara autentisk här får du den kunskap du behöver för att lyckas med det.

LYCKAS MED FÖRÄNDRINGSLEDNING
GENOM BETEENDEVETENSKAP

Det behövs ny kunskap för att lyckas med förändring. Den gamla linjära förändringsledningen utgår från rationella och ekonomiska människor. Vi vet idag att vi inte är rationella och därför behöver vi utgå från beteendevetenskap, dvs hur männsikor verkligen fungerar för att lyckas med förändring.

Vår hjärna reagerar på både händelser och vår omgivning snabbare än vi är medveten om. Att inkludera neuroledarskap i förändringsledningen minskar problemen på vägen och ökar chanserna att lyckas.

Genom ett förståelsebaserat synsätt får du metoderna för att stänga gapet mellan ambitioner och förverkligande.

SJÄLVLEDARSKAP

Genom forskningsbaserad kunskap från beteendevetenskapliga områden som bl.a. Compassion, ACT och positiv psykologi får du här nya sätt för att du ska vara hållbar.

Du får grundläggande kunskap, metoder och verktyg som på enkla sätt kan göra stor skillnad för din hälsa och hållbarhet. För att du själv ska kunna göra det bästa för att leda dig själv hållbart. Kunskap om begreppet lycka och hur du skapar ett meningsfullt liv. Hur du bygger resilience och får mer tillfredsställelse i livet.

Att kunna leda sig själv hållbart är en avgörande kompetens för både chefer och medarbetare nu och i framtiden.

JÄMSTÄLLDHET – DAGS ATT PROVA NYA SÄTT EFTERSOM DE GAMLA INTE FUNGERAR!

Vi har under många år sett olika modeller och metoder för att öka jämställdheten men det går alldeles för sakta. Det har blivit ett sorts krig i skyttegravar som inte verkar leda någon vart.

Eftersom det handlar om att inte bara säga rätt utan också göra rätt för att få tillstånd förändring fokuserar vi här på nya erfarenheter från Neuroledarskap vad gäller framgångsfaktorer för jämställdhet och kunskap från den nya förändringsledningen. Att göra är beteenden och för att förändra det behövs både neurovetenskap och beteendevetenskap.

Fokus på det nya vi vill åstadkomma och att undanröja hindren på vägen som vi behöver övervinna ger resultat.

PSYKOLOGISKFLEXIBILITET
– SJÄLVLEDARSKAP UTIFRÅN ACT

Psykologisk flexibilitet innebär förmåga att anpassa dig till en situation och att utifrån dina värderingar agera på ett konstruktivs sätt. Ju större den är desto bättre kan du handskas med oangenäma tankar och känslor och desto mer kan du agera för att få ett rikt och meningsfullt liv.

Du får kunskap om de myter som bygger upp den Lyckofälla som många hamnat i, som skapar ohälsa i onödan. Det ger dig verktygen för att ta dig ur eller förebygga lyckosfällan och bygga din psykologiska flexibilitet och därmed ett rikt och meningsfullt liv.

Det ger dig fördelar på jobbet, i ditt privatliv och för ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

HÅLLBARA, HÄLSOSAMMA
& EFFEKTIVA ORGANISATIONER

I en kombination av psykologi, neurovetenskap och positiv psykologi ligger nycklarna för att bygga arbetsplatser där männsikor trivs, mår bra och är engagerade och motiverade. Ledarskapet är en oerhört viktig del i det men det finns så klart mycket mer som påverkar.

Här får du utifrån den senaste forskningen lära dig flera nycklar till välmående och hållbara arbetsplatser och medarbetare. Utan hållbara och välmående medarbetare ingen hållbar organisation.

MYNEEDS

MyNeeds® är ett verktyg som har utvecklats tillsammans med forskare vid Umeå universitet och Malmö Universitet. Konceptet bygger på omfattande och beprövad motivationsforskning på Self-Determination Theory. Konceptet består av fyra steg:

● Webbaserat engångsanalys som tar ca 15 minuter att svara på.
● Återkoppling på resultatet.
● Workshop – utbildning i behoven.
● Återkoppling till chef eller chefsgrupp.

Varför gör vi som vi gör? Kunskapen om våra psykologiska behov ger oss en förståelse för vad som motiverar oss. MyNeeds® är konceptet som utgår från de omedvetna psykologiska behov som vi människor har. Resultatet av analysen beskriver vad behoven betyder för oss.

● Hjälper individer förstå sig själva – en nyckelfaktor för engagemang, motivation och stärkt självledarskap.
● Ger underlag för bättre samverkan och stärkt medarbetarskap.
● Ger förutsättningar för behovsanpassat ledarskap.
● Ger oss nycklar för att må bra, prestera bra och att vara hållbara

Forskning visar att motivation är den största påverkansfaktorn för ett företag oavsett bransch eller storlek. Omotiverad personal kan vara förödande och motiverad personal är en organisations starkaste konkurrensfördelen.

MyNeeds

KVINNA OCH CHEF – KUNSKAP SOM ÄR BRA ATT HA MED SIG PÅ VÄGEN

Forskning visar att kvinnliga och manliga chefer inte skiljer sig åt så att det går att generalisera. Det är fortfarande norm att chefen är man och kvinnan ses då medvetet eller omedvetet som avvikare. Vilket många gånger ger stora konsekvenser för ledarskapet.

Det sätt som kvinnor bemöts, bedöms och prövas på skiljer sig oerhört mycket från de manliga cheferna. Kunskap är därför viktig för att kunna lyfta blicken och se strukturerna och bättre förstå och besluta dig för hur du ska agera. Insikter och kunskap som gör det lättare att hitta ditt eget sätt att leda andra men även ett sätt att leda dig själv så att du är hållbar.